Raport oddziaływania na środowisko

raport oddziaływania na środowisko Raport oddziaływania inwestycji na środowisko (tzw. raport środowiskowy) jest dokumentem, w którym prezentowany jest zakres i skala planowanego przedsięwzięcia, prognoza i opis przewidywanego oddziaływania inwestycji na środowisko oraz rozwiązania je chroniące. Raport jest niezbędnym narzędziem w procesie oceny oddziaływań na środowisko.

Raport oddziaływania na obszar Natura 2000

raport oddziaływania na obszar natura 2000 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 to ekspertyza, w której zaprezentowana jest skala oraz zakres planowanej inwestycji, prognoza oraz opis przypuszczalnego jej oddziaływania na obszary Natura 2000. Raport jest niezbędnym narzędziem w procesie oceny oddziaływań na środowisko.


Karta informacyjna przedsięwzięcia

karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, w którym dokonuje się prezentacji planowanej inwestycji, na podstawie której właściwy organ wydaje tę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji lub nakazuje przeprowadzenie oceny oddziaływań inwestycji na środowisko oraz sporządzenie raportu o jej oddziaływaniu na środowisko.