Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000

Czym jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to procedura administracyjna prowadzona w ramach:
• postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
• postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
• postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
• postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Kto przeprowadza procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

ocena oddziaływania przedsięwzięcia na Natura 2000Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest procedurą prowadzoną przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych).

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

Ocena oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko jest obligatoryjne, natomiast w przypadku przedsięwzięć potencjalnie oddziaływujących na środowisko o konieczności przeprowadzenia oceny decyduje organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku braku konieczności prowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zdecydowanie krótsze). Organ podejmuję decyzję o prowadzeniu w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach m.in. na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) stąd jej prawidłowe wykonanie jest niezwykle istotne. W przypadku gdy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub Naturę 2000 inwestor zobowiązany jest dostarczyć do urzędu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Jakość i zawartość w/w raportu jest kluczowa i w znacznym stopniu decyduje o wyniku postępowania administracyjnego – uzyskaniu pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Lista przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko zamieszczona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016, poz. 71) – rozporządzenie dostępne jest pod linkiem – LINK.

Nasza oferta

W ramach świadczonych przez nas usług oferujmy profesjonalne opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W ramach sporządzania opracowań wykonujemy niezbędne analizy w zakresie emisji do środowiska (w tym hałasu, gazów i pyłów) oraz inwentaryzacje przyrodnicze (fauny, flory). W zakresie sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko posiadamy niezbędne kwalifikacje określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.).