Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

W ramach oferowanych przez nas usług uzyskujemy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jest to tzn. decyzja środowiskowa) lub pomagamy w jej uzyskaniu – w zależności od preferencji Inwestora. W zależności od potrzeby Inwestora w postępowaniu administracyjnym występujemy jako pełnomocnik Inwestora (prowadzimy postępowanie od początku do końca, występując do urzędów uczestniczących w postępowaniu z niezbędnymi pismami i dokumentami w imieniu inwestora) lub przygotowujemy niezbędną dokumentację i pisma dla Inwestora, a on sam w postępowaniu administracyjnym występuje w swoim imieniu.

Decyzja środowiskowa – co obejmuje usługa?

W zakresie usługi:
• występujemy do urzędu w imieniu Inwestora (opcjonalnie),
• sporządzamy wniosek, na podstawie którego może zostać wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
• sporządzamy rozbudowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia,
• sporządzamy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli zaistnieje taka konieczność),
• przygotowujemy odpowiedzi na zapytania urzędów uczestniczących w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej,
• szykujemy niezbędne załączniki do wniosku na podstawie, którego wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (opcjonalnie),
• na każdym etapie procedury doradzamy w zakresie przepisów i rozwiązań ochrony środowiska,
• opracowujemy odpowiedzi na lokalne protesty (jeżeli takie występują).

Obsługa klienta (inwestora) prowadzona jest od początku do końca, jeżeli wystąpi taka konieczność istnieje również możliwość udziału naszego przedstawiciela w spotkaniach z lokalnymi społecznościami oraz opracowania odpowiedzi do SKO.

Decyzje środowiskowe – co to takiego?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) jest decyzją określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, czyli sposób w jaki przedsięwzięcie powinno być realizowane z zachowaniem konieczności ochrony środowiska. Uzyskanie DUŚ wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, lista takich przedsięwzięć znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016, poz. 71) – rozporządzenie dostępne pod linkiem – LINK.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.) następuje przed uzyskanie decyzji (decyzja środowiskowa niezbędna jest do uzyskania poniższych decyzji dla przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko):

• decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,

• decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla,
• decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,
• decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,
• decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
• pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód,
• decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
• decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
• decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
• decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
• decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów,
• decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
• decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,
• zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych,
• decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska,
• zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
• decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Kto wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia organami właściwymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może być Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ), wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta (w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów), dyrekcja Lasów Państwowych (w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny).

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie konieczności uzyskania dla planowanego przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postępowania administracyjnego w zakresie Państwa przedsięwzięcia zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 602 505 094 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – nasz adres biuro@kikecolab.pl

Wycena naszych usług oraz ocena w zakresie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są bezpłatne.