Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest obecnie jedną z najważniejszych decyzji do pozyskania których zobligowany jest inwestor lub prowadzący instalację. Decyzja ta zwana potocznie decyzją środowiskową określa zasady na jakich może być realizowana inwestycja zaliczana do grupy tzw. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania dalszych pozwoleń i zezwoleń, takich jak: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane itp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  lub realizacja i prowadzenie przedsięwzięcia niezgodnie z jej ustaleniami może skutkować wysokimi karami finansowymi, stąd niezwykle ważne jest właściwe przygotowanie dokumentacji na podstawie, której decyzja środowiskowa jest wydana (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

W ramach oferowanych usług zajmujemy się profesjonalnym opracowaniem dokumentacji środowiskowej takiej jak karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowujemy i kompletujemy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a także na życzenie klienta występujemy w imieniu inwestora o wydanie takiej decyzji (pełnimy rolę pełnomocnika i prowadzimy całość postępowania). Oprócz sporządzenia samej dokumentacji inwestor otrzymuje od nas niezbędne wsparcie merytoryczne w zakresie planowania i projektowania przedsięwzięcia, doboru technologii, maszyn i urządzeń oraz doboru rozwiązań i technologii chroniących środowisko. Przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji analizujemy teren inwestycyjny pod kątem możliwości realizacji przedsięwzięcia z uwagi na uwarunkowania środowiskowe i prawne. W ramach działalności na życzenie klienta uczestniczymy w rozprawach społecznych oraz wspomagamy inwestora przy rozwiązaniu ewentualnych konfliktów społecznych. W postępowaniu uczestniczymy od samego początku, aż do momentu jego zakończenia, z uwzględnieniem postępowań sądowych.