Karta informacyjna przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi  podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla przedsięwzięć zaklasyfikowanych jako mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest ona również niezbędna w przypadku, gdy organ wydający decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o pozwoleniu na budowę uzna, że inwestycja może potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000. W takiej sytuacji karta informacyjna przedsięwzięcia niezbędna będzie do stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez potrzeby sporządzania w/w raportu.

Zawartość karty informacyjnej przedsięwzięcia została określona w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  Karta informacyjna powinna zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów środowiskowych oraz podjęcie odpowiednich postanowień organowi prowadzącemu postępowanie.

W ramach oferowanych usług sporządzamy tzw. rozbudowaną (rozszerzoną) kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą elementy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym analizy i obliczenia z zakresu emisji hałasu, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej. Podejście takie pozwala na skrócenie czasu postępowania i w miarę możliwości uniknięcie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływań na środowisko wraz ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  Z naszego doświadczenia wynika, że organ prowadzący postępowanie otrzymujący wykonaną przez nas rozbudowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia rezygnuje z prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, czego efektem jest zaoszczędzony czas i pieniądze inwestora.