Karta informacyjna przedsięwzięcia

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, w którym przedstawione zostaje planowane przedsięwzięcie. Jest to swego rodzaju prezentacja inwestycji, na podstawie której urząd wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje tę decyzję lub stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływań na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Stąd kartę informacyjną przedsięwzięcia należy sporządzić starannie i w miarę możliwości z dbałością o szczegóły. Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia reguluje ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kto sporządza kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza inwestor. W celu zapewnienia profesjonalnego sporządzenia karty informacyjnej inwestor może zlecić jej wykonanie specjaliście z dziedziny ochrony środowiska posiadającemu niezbędną wiedzę i umiejętności.

karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia – cena, oferta, informacje – skontaktuj się z nami

Oferujemy Państwu sporządzenie karty Państwa przedsięwzięcia. Wykonywane przez nas karty informacyjne przedsięwzięcia są zgodne z obowiązującymi przepisami. Ponadto poszerzamy zakres karty o prognozę hałasu oraz ewentualnie modelowanie poziomów substancji w powietrzu, dzięki czemu w przypadku niektórych rodzajów inwestycji istnieje realna szansa na pominięcie konieczności sporządzenia raportu środowiskowego (znaczne skrócenie czasu oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach).

Złóż zamówienie

Zasady współpracy

Współpracę Państwa z naszą firmą realizujemy na podstawie zamówienia (druk zamówienia do pobrania) lub na podstawie umowy. Po osobistym, telefonicznym lub mailowym ustaleniu warunków współpracy, w tym ceny i czasu realizacji usługi wystawiacie nam Państwo zlecenie lub podpisujemy umowę.
Zlecenie lub umowę w formie podpisanego skanu należy przesłać na adres e-mail: biuro@kikecolab.pl, natomiast oryginał należy przesłać pocztą na adres:

KIK ECO LAB ul. Karczówkowska 5a lok.211, 25-019 Kielce

lub wręczyć osobiście przedstawicielowi naszej firmy.

Karta informacyjna przesięwzięcia - teren realizacji

Karty informacyjne przedsięwzięcia wykonujemy m. in. dla terenów: Kraków, Kielce, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Gdańsk, Rzeszów, Zielona Góra, Lublin i innych obszarów Polski.