Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 to dokument (ekspertyza), w którym przedstawiony jest zakres i skala planowanej inwestycji, rozwiązania chroniące środowisko, prognoza oraz opis przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. Raport jest niezbędnym narzędziem w procesie oceny oddziaływań na środowisko, pozwalającym na podjęcie właściwych decyzji administracyjnych oraz na ustalenie warunków korzystania z inwestycji. Zakres raportu środowiskowego określa ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  Raport jest wymaganym dokumentem w procesie oceny oddziaływań na obszary Natura 2000 i może być konieczny  dla każdej nowo podejmowanej inwestycji, co do której wystąpi obawa wystąpienia znaczących oddziaływań na obszary Natura 2000. Co ważne, przedsięwzięcia te nie muszą być zlokalizowane na terenie obszary Natura 2000, aby wystąpiła możliwość oddziaływania na te obszary, np. budowa oczyszczalni ścieków, dla której odbiornikiem ścieku oczyszczonego będzie rzeka płynąca przez obszar Natura 2000 lub lokalizacja inwestycji o stosunkowo wysokim ryzyku wystąpienia pożaru w pobliżu granicy obszaru Natura 2000.

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar natura 2000

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 – cena, oferta, informacje – skontaktuj się z nami

Oferujemy Państwu sporządzenie profesjonalnego raportu o oddziaływaniu Państwa przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. Wykonywane przez nas raporty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz tzw. dobrą praktyką. Przy sporządzaniu raportu korzystamy z profesjonalnego oprogramowania do prognozowania hałasu oraz modelowania rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu. W ramach sporządzania raportu przeprowadzamy szczegółową inwentaryzację przyrodniczą terenu inwestycji w celu określenia realnej skali oddziaływania na obszary Natura 2000.