Raport oddziaływania na środowisko

Co to jest raport oddziaływania na środowisko?

Raport oddziaływania na środowisko (tzw. raport środowiskowy) to dokument (ekspertyza), w którym przedstawiony jest zakres i skala planowanej inwestycji, rozwiązania chroniące środowisko, prognoza oddziaływań na środowisko oraz opis przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko jest niezbędnym narzędziem w procesie oceny oddziaływań na środowisko, pozwalającym na podjęcie właściwych decyzji administracyjnych oraz na ustalenie warunków korzystania z inwestycji. Zakres raportu środowiskowego określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kto sporządza raport o oddziaływaniu na środowisko?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zostać sporządzony przez specjalistę lub grupę specjalistów z dziedziny ochrony środowiska oraz dziedzin pokrewnych, posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności.

raport oddziaływania na środowisko, raport środowiskowy

Raport oddziaływania na środowisko – cena, informacje, oferta – skontaktuj się z nami

Oferujemy Państwu sporządzenie raportu o oddziaływaniu Państwa przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko opracowywany jest przez zespół ekspertów z dziedziny ochrony środowiska. Sporządzany przez nas raport o oddziaływaniu na środowisko jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz tzw. dobrą praktyką. Przy sporządzaniu raportu oddziaływania na środowisko korzystamy z profesjonalnego oprogramowania do prognozowania hałasu oraz modelowania rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu.

Złóż zamówienie

Zasady współpracy

Współpracę Państwa z naszą firmą realizujemy na podstawie zamówienia (druk zamówienia do pobrania) lub na podstawie umowy. Po osobistym, telefonicznym lub mailowym ustaleniu warunków współpracy, w tym ceny i czasu realizacji usługi wystawiacie nam Państwo zlecenie lub podpisujemy umowę. Zlecenie lub umowę w formie podpisanego skanu należy przesłać na adres email: kikecolab@gmail.com, natomiast oryginał należy przesłać pocztą na adres: KIK ECO LAB Przemysław Kruk ul. Zbrojarzy 21/15, 30-412 Kraków lub wręczyć osobiście przedstawicielowi naszej firmy.

Raport środowiskowy - teren realizacji

Raport o oddziaływaniu na środowisko wykonujemy m. in. dla terenów: Kraków, Kielce, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Gdańsk, Rzeszów, Zielona Góra i innych obszarów Polski.