Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport środowiskowy, raport ooś) jest kluczowym dokumentem w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport środowiskowy stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na  środowisko. Raport dostarczany jest również do urzędu prowadzącego postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku stwierdzenia przez urząd konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w takim przypadku przed raportem do urzędu była wcześniej składana karta informacyjna przedsięwzięcia).

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016r., poz. 353 ze zm.). Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest kluczowym dokumentem na podstawie którego urząd wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stąd konieczne jest jego rzetelne i prawidłowe wykonanie. Raport może być sporządzany jedynie przez osoby spełniające wymagania określone w art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016r., poz. 353 ze zm.).

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko – cena, informacje, oferta – skontaktuj się z nami

W ramach naszych usług oferujemy Państwu sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Państwa inwestycji. Raport jest opracowywany przez zespół specjalistów ochrony środowiska posiadających niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje uprawniające do sporządzania raportów (zgodnie z ustawą). W ramach usługi sporządzania raportu doradzamy naszym klientom w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań umożliwiających uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz co najważniejsze minimalizujących negatywne oddziaływanie, co najmniej do poziomów wymaganych prawem. Pomagamy w doborze lokalizacji inwestycji oraz uczestniczymy w postępowaniu w przypadku wystąpienia konfliktów społecznych (protestów). Obsługę prowadzimy od początku do końca (uzyskanie niezbędnej dla inwestora decyzji środowiskowej.

Podejmujemy się sporządzania raportów dla inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska, problematycznych. W swojej pracy nie używamy słowa „nie da się”, zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie zadowalające klienta, umożliwiające realizację inwestycji zgodnie z prawem i w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Nasz zespół jest autorem wielu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji uciążliwych takich jak biogazownie, budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie), cynkowie, instalacje przetwarzania odpadów, kopalnie. Prowadzone przez nas postępowania w większości przypadków kończą się sukcesem o czym świadczy nasza stała współpraca z wieloma firmami realizującymi przedsięwzięcia problematyczne (kurniki, biogazownie).

Przed przystąpieniem do współpracy analizujemy możliwość realizacji inwestycji pod kątem obowiązującego prawa, występowania terenów chronionych oraz zakazów występujących w danym obszarze (m.in. w związku z obszarami chronionymi, strefami ochronnymi ujęć  wodnych, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego). W/w analiza jest bezpłatna i niezobowiązująca. Analizie poddajemy również konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nie każda inwestycja wymaga takich decyzji z uwagi na obowiązujące progi ilościowe i jakościowe.