Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

KIK ECO LAB wspiera swoich klientów również w procesie tworzenia wniosków o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Pozwolenie to, dawniej zwane operatem ochrony powietrza lub atmosfery, jest dokumentem koniecznym do rozpoczęcia inwestycji, której skutkiem będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W zależności od rodzaju instalacji, skali prowadzonej działalności oraz jej położenia, wniosek o pozwolenie składa się do Starosty Powiatu, Marszałka Województwa, Prezydent Miasta lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

Tego typu wniosek powinien zawierać informacje o:
• rocznym czasie pracy źródeł powstawania gazów lub pyłów oraz miejscu ich wprowadzania;
• rodzaju i ilości wprowadzanych gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
• terenie w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie;
• aerodynamicznej szorstkości terenu;
• aktualnym stanie jakości powietrza;
• warunkach meteorologicznych;
• stanie jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, wraz z ich graficznym przedstawieniem;
• wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h
i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także
w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;
• usytuowaniu stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów