Pozwolenie wodnoprawne

W ramach naszej działalności pomagamy naszym klientom w tworzeniu operatów niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Pozwolenia te pozwalają organom administracyjnym określać warunki korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych dla przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych. Uwarunkowania te mają na celu racjonalne wykorzystywanie zasobów wody oraz ochronę środowiska. Z reguły określają one maksymalną ilość pobieranej wody oraz ilości ścieków odprowadzanych do wód i gruntu.

Z powodu szerokiego zakresu możliwości wykorzystywania wód powierzchniowych i podziemnych, zakres pozwoleń wodnoprawnych zawęża się do wąskich dziedzin. Wystawia się je na:
• wykonanie urządzeń wodnych,
• szczególne korzystanie z wód,
• wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych,
• odprowadzanie wód opadowych,
• regulację wód,
• rolnicze wykorzystanie ścieków,
• długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
• piętrzenie wody podziemnej,
• gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
• odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
• wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.

Co zawiera operat wodnoprawny?

Pozwolenie wodnoprawne, w zależności od rodzaju inwestycji, wystawiane jest przez Starostę Powiatu, Marszałka Województwa lub Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej. Dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne jest operat wodnoprawny. Operat ten powinien składać się z dwóch części:
• opisowej – zawierającej między innymi szczegółowy opis celu i zakresu korzystania z wód, rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania, opis urządzenia wodnego, charakterystykę wód i odbiornika ścieków, określenie wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz form ochrony przyrody;
• graficznej – z planem urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania, zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń; schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych oraz schematy funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych;