Pozwolenie zintegrowane

Firma KIK ECO LAB oprócz dokonywania profesjonalnych ekspertyz oddziaływania przyszłych inwestycji na środowisko (raporty OOŚ) oraz sporządzania analiz porealizacyjnych, zajmuje się również pomocą w uzyskaniu decyzji środowiskowych. Wyręczamy w kwestiach formalno-prawnych inwestorów, kompletując niezbędną dokumentację, wymaganą do uzyskania odpowiednich dla branży, w której działają zezwoleń. W ramach naszych działań oferujemy profesjonalną pomoc w tworzeniu wniosków o następujące pozwolenia:
• pozwolenia na przetwarzanie odpadów,
• pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
• pozwolenie wodnoprawne,
• pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Wyręczamy też naszych klientów z tworzenia wniosków o pozwolenia zintegrowane. Tego typu pozwolenie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania wszystkich wymienionych powyżej pozwoleń. Charakter pozwolenia zintegrowanego wymaga by wniosek o jego przyznanie obejmował jednym opracowaniem wszystkie instalacje inwestycji, których praca wpływa na środowisko. Taki wniosek składa się z kilku części:
• formalnej – z informacjami ogólnymi o wnioskodawcy,
• informacyjno-opisowej – w której przedstawiona jest charakterystyka wykorzystywanych instalacji oraz charakterystyka jej oddziaływania na środowisko,
• operacyjnej – prezentującej stosowane zasady zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania na środowisko, a także dopuszczalne parametry emisyjne oraz jakościowe parametry środowiska.