Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

KIK ECO LAB oferuje pomoc w sporządzaniu wniosków o pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenia te są podstawą prawną, zarówno dla firm, które przetwarzają odpady powstałe w związku z własną działalnością, jak i dla firm przetwarzających odpady innych podmiotów gospodarczych. Pozwolenie na przetwarzanie odpadów obejmuje procesy odzysku i utylizacji odpadów. O wydanie zezwolenia należy wystąpić przed rozpoczęciem działalności. Jest ono przyznawane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Co powinien zawierać wniosek na przetwarzanie odpadów?

Wniosek o pozwolenie na przetwarzanie odpadów powinien zawierać:
• określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu
i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
• oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
• wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
• szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania;
• przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów;
• oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
• opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
• opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
• określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej
i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń,
w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich –
w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
• informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
• informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
• informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.