Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza powinien zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b.
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informację o tytule prawnym do instalacji,
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a,
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie

Klasyfikacja organu odpowiedzialnego za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza będzie wykonywana na takich samych zasadach jak w przypadku pozwoleń zintegrowanych.

NASZA OFERTA

Nasza oferta obejmuje wykonanie profesjonalnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Na etapie wykonywania wniosku wspieramy inwestora w doborze odpowiednich technologii umożliwiających ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Pomagamy Inwestorowi również w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.
W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu – KONTAKT.