Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest pozwoleniem emisyjnym, o które ubiegać muszą się podmioty, które w wyniku swojej działalności wytwarzają rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Wniosek taki powinien zostać złożony najpóźniej 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Prawidłowo wypełniony wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:
• informację o tytule prawnym do instalacji;
• informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
• ocenę stanu technicznego instalacji;
• informację o rodzaju prowadzonej działalności;
• opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
• ogólny schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
• informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
• wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
• informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
• informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
• wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
• zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
• proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mają na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
• proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
• deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
• deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
• deklarowany termin oddania instalacji do użytku w przypadku określonym w art. 191a ustawy POŚ (uruchomienie nowej instalacji);
• czas na jaki ma być wydane pozwolenie.