Decyzja środowiskowa/ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Strona Główna » Decyzja środowiskowa/ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest obecnie jedną z najważniejszych decyzji, do których pozyskania zobligowany jest inwestor lub prowadzący instalację. Decyzja środowiskowa określa zasady, na jakich może być realizowana i użytkowana inwestycja, dla której uzyskanie decyzji jest niezbędne.

Dla jakich przedsięwzięć wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Zapytania

Decyzja środowiskowa ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i jest potrzebna w przypadku wszystkich przedsięwzięć, które mogą zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zaliczają się do nich między innymi:

Jeśli planowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wystarczy do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z kilkoma innymi niezbędnymi załącznikami, jak np. mapa ewidencyjna czy wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Kik Eco Lab realizuje dla inwestora Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, a w razie potrzeby również przedkłada ją odpowiedniemu urzędowi wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Niezbędne

Czemu ma służyć decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Dlaczego uzyskanie decyzji środowiskowej jest niezbędne?

Niezbędne

Decyzja środowiskowa jest potrzebna głównie po to, by móc jasno określić, jaki wpływ ma dana inwestycja na życie miejscowej ludności, zanieczyszczenie środowiska i jak duże generuje ryzyko potencjalnych awarii. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawarte są wytyczne dotyczące realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska, a także wytyczne dotyczące właściwego prowadzenia etapu użytkowania inwestycji. Firma Kik Eco Lab pomaga nie tylko w składaniu wniosków o wydanie decyzji środowiskowej, ale również w dostosowaniu niektórych parametrów inwestycji tak, by miała ona możliwie jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Żeby uzyskać decyzję środowiskową, konieczne jest przedstawienie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia) raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Jeśli dla przedsięwzięcia, które może zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, chcemy uzyskać pozwolenia takie jak: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, zezwolenie na przetwarzanie odpadów czy pozwolenie zintegrowane konieczne będzie wcześniejsze przedstawienie decyzji środowiskowej.

Czym się zajmuje firma Kik Eco Lab?

Oferta

W ramach oferowanych usług zajmujemy się profesjonalnym opracowaniem dokumentacji środowiskowej takiej jak karta informacyjna przedsięwzięcia czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumenty te są załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Innymi załącznikami niezbędnymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej są między innymi mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów i dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji wykonujemy analizę terenu inwestycji, pod kątem możliwości realizacji przedsięwzięcia na tym obszarze. Analizę wykonujemy nieodpłatnie, jako jeden z elementów przygotowywania dokumentacji.

W ramach naszych usług opracowujemy i kompletujemy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Dodatkowo na życzenie Klienta występujemy w imieniu inwestora o wydanie takiej decyzji (pełnimy rolę pełnomocnika i prowadzimy całość postępowania).

Na etapie przygotowania dokumentacji oferujemy Inwestorom niezbędne wsparcie merytoryczne w zakresie planowania i projektowania przedsięwzięcia. Pomagamy w doborze technologii, maszyn i urządzeń, a także selekcji rozwiązań i technologii chroniących środowisko. W uzyskiwanie decyzji środowiskowej angażujemy się od chwili wszczęcia procedury, aż do jej zakończenia. W razie potrzeby angażujemy się w rozprawy społeczne związane z daną inwestycją. Bierzemy również udział w postępowaniach sądowych związanych z procedurą. Siedziba naszej firmy znajduje się na terenie Kielc, jednak zapraszamy do współpracy wszystkich inwestorów zarówno z województwa świętokrzyskiego jak i z terenu całej Polski.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług związanych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej. W celu uzyskania większej ilości szczegółów prosimy o kontakt.