Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Według wytycznych art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska we wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza powinno się znaleźć:

 • oznaczenie osoby, która prowadzi instalację, a także jego adres zamieszkania bądź siedziby;
 • wyznaczenie głównej osoby, która odpowiedzialna jest za prowadzenie instalacji, bądź określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób wyznaczonych do prowadzenia oznaczonych etapów instalacji za użytkowanie instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
 • adres zakładu, w którym prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • informacja o tytule prawnym do instalacji;
 • informacja o typie instalacji, wykorzystywanych urządzeniach i technologiach, a także charakterystyka techniczna źródeł powstawania i miejsc emisji;
 • ocena stanu technicznego instalacji;
 • informacja o rodzaju prowadzonej działalności;
 • opis zakładanych wersji funkcjonowania instalacji;
 • ogólny schemat technologiczny oraz bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców czy paliw, które są istotne z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez daną instalację;
 • rozmiar oraz źródła powstawania lub miejsca emisji – obecnych i proponowanych – podczas standardowego użytkowania instalacji oraz w warunkach odbiegających od standardowych, przede wszystkim takich jak rozruch czy wyłączenia;
 • warunki bądź parametry wyróżniające funkcjonowanie instalacji, które określają chwilę zakończenia rozruchu oraz porę rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 • informacja o planowanych zakresach czasu funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od standardowych;
 • informacja o już istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko naturalne;
 • wyniki pomiarów rozmiarów emisji z instalacji, jeżeli ich przeprowadzenie było konieczne;
 • zmiany rozmiarów emisji, jeśli nastąpiły po otrzymaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych, które mają zapobiec lub ograniczyć emisję, a w przypadku gdy działania mają być prowadzone w czasie objętym pozwoleniem – także planowany termin zakończenia tych działań;
 • proponowane metody kontrolowania mechanizmów technologicznych mających znaczenie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska – przede wszystkim pomiaru lub rejestrowania rozmiaru emisji i wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów łącznie ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów;
 • określony termin i metoda zakończenia użytkowania instalacji albo jej oznaczonej części, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska, jeśli koniec użytkowania jest przewidywany w czasie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • określony łączny czas dalszego użytkowania instalacji, jeśli wpływa on na określenie wymagań ochrony środowiska, a także deklarowana metoda dokumentowania okresu tej eksploatacji;
 • określona data oddania instalacji do użytku w przypadku określonym w art. 191a;
 • okres, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie

Klasyfikacja organu odpowiedzialnego za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza będzie wykonywana na takich samych zasadach jak w przypadku pozwoleń zintegrowanych.

NASZA OFERTA

W ramach przygotowanej przez nas oferty zapewniamy wykonanie profesjonalnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Na etapie wykonywania wniosku wspieramy inwestora w doborze odpowiednich technologii umożliwiających ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Pomagamy Inwestorowi również w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu – KONTAKT.