Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny
Strona Główna » Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne

W ramach działalności firmy Kik Eco Lab pomagamy Klientom w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego poprzez opracowywanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń. Operaty te pozwalają organom administracyjnym określać warunki korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych dla przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych. Uwarunkowania te mają na celu racjonalne wykorzystywanie zasobów wody oraz ochronę środowiska. Z reguły określają maksymalną ilość pobieranej wody oraz ilości ścieków odprowadzanych do wód i gruntu.

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Wasze pytania

Pozwolenie wodnoprawne muszą uzyskać wszystkie podmioty, które mają w planach realizować jakiekolwiek usługi wodne (w tym np. pobór wód podziemnych czy powierzchniowych, odprowadzanie ścieków do ziemi), dokonać regulacji wód, przeprowadzać rekultywację wód powierzchniowych, albo podziemnych, wykonać urządzenie wodne, czy długotrwale obniżać zwierciadło wody podziemnej. Pozwolenie wodnoprawne może być potrzebne także w wielu innych przypadkach związanych np. z realizacją inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, wykorzystaniem wód do celów żeglugi budową mostów, linii telekomunikacyjnych czy energetycznych biegnących przez wały przeciwpowodziowe lub wody powierzchniowe. W ramach usług firmy Kik Eco Lab z Kielc proponujemy także pomoc w określeniu, czy dla danego rodzaju działalności wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Odpowiedzialny za wody

Kto wydaje pozwolenia?

Organem właściwym w sprawie udzielenia zgód wodnoprawnych (w tym m.in. pozwoleń) są określone organy Wód Polskich. Zalicza się do nich:

W przypadku, gdy to Wody Polskie składają wniosek o udzielenie zgody wodnoprawnej, jednostką właściwą do rozpatrzenia sprawy jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Co zawiera zbiornik wody

Operat wodnoprawny składa się z części opisowej i części graficznej.

Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać wszystkie kluczowe informacje związane z umiejscowieniem zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, musi zawierać również m.in. charakterystykę wód objętych wnioskiem czy odniesienie się do dokumentów strategicznych takich jak plany gospodarowania wodami w obszarze dorzecza, krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych czy plan przeciwdziałania skutkom suszy. W operacie konieczne jest także wskazanie celu i zakresu planowanego korzystania z wód oraz zasięgu zamierzonego korzystania z wód, co pozwoli ustalić w sposób prawidłowy strony postępowania.

Część graficzna operatu wodnoprawnego powinna zawierać m.in. zasięg zamierzonego korzystania z wód przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wraz ze wskazaniem jego powierzchni oraz schemat technologiczny urządzeń wodnych.

Operat wodnoprawny sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF).

W czym może pomóc Kik Eco Lab?

Nasza firma Kik Eco Lab zajmuje się nie tylko wykonaniem dla klienta operatu wodnoprawnego. Klientów wspieramy na każdym etapie dążenia do uzyskania pozwolenia. Kompletujemy w całości wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, dla którego operat jest tylko jednym z wymaganych dokumentów. Współpracę kończymy dopiero po pozytywnym zakończeniu postępowania administracyjnego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług wszystkich mieszkańców Kielc i całego województwa świętokrzyskiego.