Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny

Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny

W ramach naszej działalności pomagamy naszym klientom w uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego poprzez opracowywanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Operaty te pozwalają organom administracyjnym określać warunki korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych dla przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych. Uwarunkowania te mają na celu racjonalne wykorzystywanie zasobów wody oraz ochronę środowiska. Z reguły określają one maksymalną ilość pobieranej wody oraz ilości ścieków odprowadzanych do wód i gruntu.

Dla jakich działań wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Zgodnie z ustawą Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 • usługi wodne,
 • szczególne korzytsanie z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

W art. 34 ustawy Prawo Wodne można przeczytać jakie działania obejmują szczególne korzystanie z wód, natomiast art. 35 traktuje o tym, jakie działania zakwalifikować należy do usług wodnych. Informacje na temat tego jakie urządzenia zgodnie z ustawą Prawo Wodne są urządzeniami wodnymi można znaleźć w art. 16 pkt. 65. 

Ponadto pozwolenia wodnoprawnego może wymagać:

 • wykonanie urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych,
 • wykonanie obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe,
 • wykonanie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty,
 • odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiórki lub likwidacja tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji,

Dodatkowo zgodnie z art. 390 ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • nowych obiektów budowlanych,
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, zwalniającą z zakazu lokalizowania powyższych obiektów na terenach szczególnego zagrożenia powodzią,

Kto jest odpowiedzialny za wydanie zgody wodnoprawnej?

Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych (w tym m.in. pozwoleń wodnoprawnych) są właściwe organy Wód Polskich.

Zalicza się do nich:

 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich,
 • dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
 • kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich.

Natomiast organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w przypadku gdy wnioskodawcą są Wody Polskie, jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Szczegółowe informacje na temat tego jaki organ jest właściwy do wydania konkretnej zgody wodnoprawnej można znaleźć w art. art. 397 ustawy Prawo wodne. W przypadku wątpliwości chętnie Państwu pomożemy – zapraszamy do kontaktu.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF). Szczegółowe informacje na temat tego jakie co powinna zawierać część opisowa i część graficzna operatu, znajdują się w art. 409 ustawy Prawo Wodne.