Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny

Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny

W ramach naszej działalności wspieramy Klientów w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego poprzez opracowywanie operatów wodnoprawnych, które są niezbędne do tego celu. Operaty te umożliwiają organom administracyjnym określenie warunków korzystania z wód powierzchniowych oraz podziemnych przez firmy, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne. Uwarunkowania te służą racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów wody oraz ochronie środowiska. Z reguły wyznaczają one maksymalną ilość pobieranej wody i ilości ścieków odprowadzanych do wód i gruntu.

W jakim celu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Zgodnie z ustawą Prawo wodne jest ono wymagane na:
 • usługi wodne,
 • szczególne korzystanie z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • regulowanie wód, zabudowanie potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
 • zmianę ukształtowania terenu przylegającego do wód, która ma wpływ na warunki przepływu wód,
 • prowadzenie wodami powierzchniowymi płynącymi oraz wałami przeciwpowodziowymi obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych bądź przepustów,
 • prowadzenie śródlądowymi drogami wodnymi, a także wałami przeciwpowodziowymi napowietrznych linii energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

W art. 34 ustawy Prawo Wodne można przeczytać o działaniach obejmujących szczególne korzystanie z wód, z kolei art. 35 mówi o tym, jakie działania zakwalifikować trzeba do usług wodnych. Informacje na temat tego, które urządzenia zgodnie z ustawą Prawo Wodne są urządzeniami wodnymi znajdują się w art. 16 pkt. 65.

Pozwolenia wodnoprawnego może wymagać również:

 • wykonanie urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych,
 • wykonanie mostowów, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych i innych urządzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzonych wodami powierzchniowymi oraz wałami przeciwpowodziowymi,
 • wykonanie robót wodnych oraz innych, które mogą powodować zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i podziemnych poza obszarem nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te prace,
 • odbudowywanie, rozbudowywanie, nadbudowywanie, przebudowywanie, rozbieranie lub likwidowanie tych urządzeń, z wyłączeniem prac związanych z utrzymywaniem sprzętów wodnych, aby zachować ich funkcje.
Ponadto zgodnie z art. 390 ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • nowych przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko,
 • nowych obiektów budowlanych,
 • gromadzenie na terenach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych czy innych produktów mogących zanieczyścić wody, jak również prowadzenie na tych terenach odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydana została decyzja, która zwalnia z zakazu lokalizowania powyższych obiektów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Kto odpowiada za wydanie zgody wodnoprawnej?

Organem właściwym do spraw zgód wodnoprawnych (w tym np. pozwoleń wodnoprawnych) są właściwe organy Wód Polskich, do których zalicza się:
 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich,
 • dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
 • kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich.
Z kolei organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych w sytuacji, gdy wnioskodawcą są Wody Polskie, jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Szczegółowe informacje na temat tego, jaki organ jest właściwy do wydania konkretnej zgody wodnoprawnej, znajdują się w art. art. 397 ustawy Prawo wodne. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu, a chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Dokument ten sporządza się w formie opisowej oraz graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, z kolei część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF). Dokładne wytyczne na temat tego, co powinna zawierać część opisowa i część graficzna operatu, znajdują się w art. 409 ustawy Prawo Wodne.