Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

 • o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych,
 • o masie powyżej 5 000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 • oznaczenie osoby będącej użytkownikiem instalacji, jej adres zamieszkania lub dane siedziby,
 • oznaczenie głównej osoby lub firmy prowadzącej instalację albo określenie zakresu odpowiedzialności wyodrębnionych jednostek prowadzących poszczególne jej części za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska (art. 183b),
 • adres zakładu, gdzie prowadzona będzie eksploatacja instalacji wytwarzającej odpady,
 • informację o prawie do własności instalacji,
 • dane dotyczące rodzaju instalacji, technologii i urządzeń, które są w niej wykorzystywane oraz informacje techniczne o źródłach powstawania oraz miejscach emitowania omawianych odpadów,
 • informację o stanie technicznym urządzeń, które składają się na instalację,
 • dane na temat rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis planowanych wariantów działania instalacji,
 • rysunek ogólnego schematu technologicznego wraz z bilansem masy i rodzajami wykorzystywanych materiałów: w tym paliw i surowców, które mogłyby wpływać na ochronę środowiska,
 • dane dotyczące energii, jaka jest lub została wykorzystana podczas pracy instalacji,
 • informacje o tym, jaka jest wielkość oraz źródło i miejsce emisji obecnych, jak również prognozowanych odpadów podczas normalnych, a także nieprzewidzianych warunków – z uwzględnieniem rozruchu i wyłączenia,
 • dane dotyczące warunków lub parametrów określających moment zakończenia rozruchu oraz rozpoczęcia procesu wyłączania instalacji,
 • sposób, w jaki będą monitorowane procesy technologiczne ważne z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska: pomiar i ewidencja rozmiarów emisji oraz wymagania ochrony p. poż. dla firm ubiegających się o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z ich zbieraniem i przetwarzaniem,
 • dane dotyczące terminu i sposobu zakończenia użytkowania instalacji lub jej oznaczonej części, niepowodujące zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji ma nastąpić w czasie obowiązywania zezwolenia, o które podmiot się ubiega 17a) przewidywany łączny czas dalszego użytkowania instalacji, jeżeli wpływa on na ochronę środowiska, oraz proponowany sposób ewidencjonowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin uruchomienia instalacji zgodnie z przypadkiem określonym w art. 191a,
 • informację o tym, na jaki czas wnioskuje się o wydanie pozwolenia,
 • NIP oraz numer REGON, jeżeli posiadacz odpadów takowy ma,
 • przedstawienie listy rodzaju odpadów, jakie mają być wytwarzane z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • przewidziana w ciągu roku produkcja ilościowa poszczególnych rodzajów odpadów,
 • przedstawienie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości, jak również oddziaływania na środowisko naturalne,
 • dane o sposobie gospodarowania odpadami: informacje o ich zbieraniu, transporcie, odzysku i neutralizacji,
 • miejsce, sposób składowania i rodzaj odpadów, które mają być magazynowane.

Wybór organu, który będzie odpowiedzialny za rozpatrzenie Państwa sprawy, wykonywany jest na takich samych zasadach jak w przypadku pozwoleń zintegrowanych. Informacje na ten temat znajdą Państwo na naszym BLOGU.

NASZA OFERTA

W naszej ofercie znajdą Państwo wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie wykonywania wniosku wspieramy inwestora w doborze odpowiednich technologii umożliwiających bezpieczne dla środowiska prowadzenie działalności. W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu – KONTAKT.