Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Strona Główna » Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środwisko

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko jest kluczowym dokumentem w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stanowi on załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko. Raport dostarczany jest również do urzędu prowadzącego postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku stwierdzenia przez urząd konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w takim przypadku przed raportem do urzędu wcześniej składa się kartę informacyjną przedsięwzięcia. Sporządzenie raportu jest niezbędne również w sytuacji, w której przedsięwzięcie może w sposób znaczący oddziaływać na obszar chroniony programem Natura 2000, lub kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ocena oddziaływań na środowisko

Raport środowiskowy jest niezbędnym dokumentem do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Umożliwia uzyskanie przez urzędy dokonujące oceny, niezbędnych danych na temat samego przedsięwzięcia, jego potencjalnego wpływu na środowisko i podjętych przez inwestora działań minimalizujących to oddziaływanie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezbędna jest do uzyskania dalszych pozwoleń, jak pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o zmianie lasu na użytek rolny czy zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Prawidłowo skonstruowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport ooś) powinien zawierać między innymi:

Zakres oferty firmy Kik Eco Lab

Oferta

Przed przystąpieniem do współpracy analizujemy możliwość realizacji inwestycji pod kątem obowiązującego prawa, występowania terenów chronionych oraz zakazów występujących w danym obszarze (m.in. w związku z obszarami chronionymi, strefami ochronnymi ujęć wodnych, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego). Wspomniana analiza jest bezpłatna i niezobowiązująca. Poddajemy jej również konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nie każda inwestycja wymaga takich decyzji z uwagi na obowiązujące progi ilościowe i jakościowe. Jeśli zachodzi potrzeba sporządzenia raportu środowiskowego, opracowujemy go kompleksowo. Poza tym wspólnie z Klientem kompletujemy wymagane dokumenty. Możemy także zaproponować działania lub technologie, które pozwolą zniwelować negatywny wpływ danej inwestycji na środowisko.

Zachęcamy do skorzystania z usługi wykonania raportu oddziaływania na środowisko nie tylko przedsiębiorców z Kielc i województwa świętokrzyskiego, ale również z terenu całej Polski.