Karta informacyjna przedsięwzięcia
Strona Główna » Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi  podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla przedsięwzięć zaklasyfikowanych jako mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest ona również niezbędna w przypadku, gdy organ wydający decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o pozwoleniu na budowę uzna, że inwestycja może potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000. W takiej sytuacji karta informacyjna przedsięwzięcia niezbędna będzie do stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko związane jest ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawartość karty informacyjnej przedsięwzięcia została określona w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  Karta informacyjna powinna zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów środowiskowych oraz podjęcie odpowiednich postanowień organowi prowadzącemu postępowanie. 

 

NASZA OFERTA

Oferta

W ramach oferowanych usług sporządzamy tzw. rozbudowaną (rozszerzoną) kartę informacyjną przedsięwzięcia. Rozbudowana karta zawiera niektóre elementy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wykonywane przez nas karty informacyjne zawierają takie elementy jak analizy i obliczenia z zakresu emisji hałasu, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej. Wykonanie rozbudowanej karty informacyjnej przedsięwzięcia pozwala w miarę możliwości na uniknięcie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływań na środowisko. Ponadto może przyczynić się do skrócenia czasu prowadzeni postępowania.

Na etapie przygotowania karty informacyjnej oferujemy Inwestorom niezbędne wsparcie merytoryczne. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem z zakresu technologii, maszyn i urządzeń. Pomagamy w doborze rozwiązań i technologii chroniących środowisko. Wspieramy w zakresie planowania i projektowania przedsięwzięcia. 

Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia to nie koniec naszej pracy. Wspieramy inwestora od początku do końca prowadzenia postępowania włącznie z uczestnictwem w postępowaniach sądowych. Współpraca z Inwestorem zostaje zakończona dopiero po uzyskaniu przez niego uzyskiwania decyzji środowiskowej.