Karta informacyjna przedsięwzięcia
Strona Główna » Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięć zaklasyfikowanych, jako mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z obecnie funkcjonującym rozporządzeniem. Jest niezbędna także w sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że inwestycja może oddziaływać na obszar Natura 2000. Będzie wtedy potrzebna do przeprowadzenia przed odpowiedni organ oceny oddziaływania na wspomniany teren. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Czym jest obszar Natura 2000?

Obszary Natura 2000 są jedną z form ochrony przyrody funkcjonującą w Polsce od 2004 r. w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszar Natura 2000 tworzony jest w celu ochrony populacji dziko żyjących ptaków (Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000) lub cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000). Siedliskami przyrodniczymi objętymi ochroną w ramach europejskiego programu Natura 2000 są w Polsce między innymi: nadmorskie wydmy białe i szare, starorzecza, torfowiska wysokie, nawapienne murawy wysokogórskie, górskie bory świerkowe i bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Do gatunków zwierząt, które wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000 należą m.in.: traszka grzebieniasta, żółw błotny, niedźwiedź brunatny, foka szara, żubr, świstak tatrzański, bielik, bocian czarny, puchacz, zimorodek. Obszary Natura 2000 mają również na celu ochronę cennych gatunków roślin, na terenie Polski są to m.in. sasanka otwarta, starodub łąkowy, obuwik pospolity, mieczyk błotny.

Co musi zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?

Oferta

Karta informacyjna musi zawierać między innymi informacje o:

Chociaż cała procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się być nieco skomplikowana, specjaliści pracujący w Kik Eco Lab przeprowadzili ich już setki. Z nami sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia jest proste, a czas na uzyskanie potrzebnych pozwoleń, skrócony do minimum.

Co wchodzi w zakres usług Kik Eco Lab?

W ramach oferowanych usług sporządzamy rozszerzoną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Rozbudowana karta zawiera niektóre elementy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wykonywane przez nas karty informacyjne zawierają takie elementy jak analizy i obliczenia z zakresu emisji hałasu, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej. Wykonanie rozbudowanej karty informacyjnej przedsięwzięcia pozwala w miarę możliwości na uniknięcie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływań na środowisko. Ponadto może przyczynić się do skrócenia czasu prowadzenia postępowania, na czym zależy większości Klientów.

Zachęcamy do skorzystania z usługi związanej z przygotowywaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, a w razie potrzeby uzyskania większej ilości informacji, zapraszamy do kontaktu.