Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Strona Główna » Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Natura 2000

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli:

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jest standardową procedurą oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczoną do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, występujący w obrębie terenu inwestycji lub w bliskim jego sąsiedztwie.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 ma za zadanie zbadać wpływ inwestycji na cele ochrony obszaru, w tym w szczególności na:

Co zawiera raport o oddziaływaniu na Naturę 2000?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 musi zawierać między innymi:

Co ma na celu program Natura 2000?

Oferta

Program Natura 2000 wprowadzony został na niektórych terenach Unii Europejskiej, na których mogą występować szczególne zasoby środowiska. Obszar Natura 2000 tworzony jest w celu ochrony populacji dziko żyjących ptaków lub cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Dla obszarów Natura 2000 sporządzane są plany zadań ochronnych, które zawierają m.in. identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń, cele działań ochronnych oraz określenie e działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

W przypadku gdy Państwa firma znajduje się w obszarze Natura 2000 lub w jego bliskim sąsiedztwie, nasza firma Kik Eco Lab nie tylko sporządzi niezbędną dokumentację środowiskową, ale również pomoże Państwu dostosować inwestycję lub technologie do wymagań ochrony środowiska.

W czym pomaga firma Kik Eco Lab?

Oferujemy Państwu sporządzenie zarówno profesjonalnej karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. Obydwa te dokumenty skupiają się na ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz weryfikują czy:

Wykonywana przez nas dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz tzw. dobrą praktyką. Przy sporządzaniu dokumentacji korzystamy z profesjonalnego oprogramowania do prognozowania hałasu oraz modelowania rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu. W ramach sporządzania raportu przeprowadzamy szczegółową inwentaryzację przyrodniczą terenu inwestycji w celu określenia realnej skali oddziaływania na obszary Natura 2000.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dokumentacji wykonywanych przez firmę Kik Eco Lab z Kielc. W razie potrzeby omówienia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu.