Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Strona Główna » Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Natura 2000

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:

Zgodnie z ustawą ooś organ administracyjny właściwy do:

jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjęciem tego zgłoszenia, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 .

Jeżeli organ uzna, że planowane przedsięwzięcie, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska m.in. wniosku o wydanie decyzji lub zgłoszeni oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

Zadaniem regionalnego Dyrektora jest rozstrzygnięcie czy planowane przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na przedsięwzięcie. W przypadku stwierdzenia, że planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, Regionalny dyrektor ochrony środowiska na drodze postanowienia, stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustala obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Tym samym organ nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

NASZA OFERTA

Oferta

Oferujemy Państwu sporządzenie zarówno profesjonalnej karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak i raportu o oddziaływaniu Państwa przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. 

Obydwa te dokumenty skupiają się na ocenie oddziaływanie przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz weryfikują czy przedsięwzięcie może:

Wykonywana przez nas dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz tzw. dobrą praktyką. Przy sporządzaniu dokumentacji korzystamy z profesjonalnego oprogramowania do prognozowania hałasu oraz modelowania rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu. W ramach sporządzania raportu przeprowadzamy szczegółową inwentaryzację przyrodniczą terenu inwestycji w celu określenia realnej skali oddziaływania na obszary Natura 2000.