Pozwolenie na zbieranie odpadów
Strona Główna » Pozwolenie na zbieranie odpadów

Pozwolenie na zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów

Proces zbierania odpadów polega na gromadzeniu odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Zbieranie odpadów obejmuje wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach – zezwolenie na zbieranie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy sporządzenie wniosku o zbieranie odpadów. Istnieje możliwość przeprowadzenia przez nas całego postępowania administracyjnego jako pełnomocnik inwestora.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na zbieranie odpadów?

W czym możemy pomóc

Wniosek o pozwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach powinien zawierać:

Zgodnie z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach, do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się m.in. operat przeciwpożarowy. Przedłożenie operatu przeciwpożarowego jest niezbędne w celu wydania pozwolenia na zbieranie odpadów. Kompletny wniosek należy złożyć do właściwego organu. Informacje na temat tego, jaki organ jest właściwy w Państwa przypadku znajdą Państwo na naszym blogu – LINK.

masz pytanie

Kto wydaje pozwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów?

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. W zależności od skali oraz rodzaju zbieranych/przetwarzanych odpadów organem właściwym jest:

Natomiast organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

NASZA OFERTA

Oferta

Nasza oferta obejmuje wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów. Sporządzane przez nas wnioski wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy, a także niezbędną wiedzę fachową. Podczas sporządzania wniosku pomagamy Inwestorowi w skompletowaniu koniecznej dokumentacji, a także w doborze odpowiednich rozwiązań i technologii. Zapraszamy do kontaktu – KONTAKT.