Pozwolenie na zbieranie odpadów

Pozwolenie na zbieranie odpadów

Proces zbierania odpadów polega na gromadzeniu odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Zbieranie odpadów obejmuje wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach – zezwolenie na zbieranie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy sporządzenie wniosku o zbieranie odpadów. Istnieje możliwość przeprowadzenia przez nas całego postępowania administracyjnego jako pełnomocnik inwestora.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na zbieranie odpadów?

Wniosek o pozwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach powinien zawierać:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 • wskazanie
 • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach, do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się m.in. operat przeciwpożarowy. Przedłożenie operatu przeciwpożarowego jest niezbędne w celu wydania pozwolenia na zbieranie odpadów. Kompletny wniosek należy złożyć do właściwego organu. Informacje na temat tego, jaki organ jest właściwy w Państwa przypadku znajdą Państwo na naszym blogu – LINK.

Kto wydaje pozwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów?

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. W zależności od skali oraz rodzaju zbieranych/przetwarzanych odpadów organem właściwym jest:

 • marszałek województwa
 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
 • dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
 • do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg
 • starosta – w pozostałych przypadkach

Natomiast organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

NASZA OFERTA

Nasza oferta obejmuje wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów. Sporządzane przez nas wnioski wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy, a także niezbędną wiedzę fachową. Podczas sporządzania wniosku pomagamy Inwestorowi w skompletowaniu koniecznej dokumentacji, a także w doborze odpowiednich rozwiązań i technologii. Zapraszamy do kontaktu – KONTAKT.