Pozwolenie zintegrowane/IPPC

Pozwolenie zintegrowane /IPPC

W ramach oferowanych przez nas usług sporządzamy i przygotowujemy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (ang. IPPC).
Wniosek wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy ochrony środowiska oraz niezbędną wiedzę fachową. Do wniosku dołączamy profesjonalne opracowania z zakresu emisji hałasu oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu, które wykonujemy samodzielnie przy użyciu posiadanego przez nas oprogramowania, zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami.
W naszej ofercie znajdują się również tzw. raport początkowy jak i analiza wykazująca brak konieczności sporządzania takiego raportu. Dokumenty te są integralną częścią wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Zarówno analiza jak i w/w raport początkowy wykonywane są przez nas w ramach przyjętego zlecenia. Sporządzając raport początkowy korzystamy z usług laboratoryjnych świadczonych przez renomowane i certyfikowane laboratoria akredytowane.
Podczas sporządzania wniosku pomagamy Inwestorowi w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Ponadto wyliczamy opłatę rejestracyjną, którą należy ujść przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
Posiadamy doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków (skutecznych) dla zakładów produkcyjnych, zakładów przetwarzania odpadów oraz ferm hodowlanych.

Pozwolenie zintegrowane (ang. IPPC) - co to takiego?

Pozwolenia integrowane stanowią szczególny rodzaj pozwolenia na prowadzenie działalności. Dzięki zastosowaniu tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (ang. BAT – Best Available Techniques) dają one możliwość pełnego panowania nad procesami produkcji, które ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń.

Pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone do prawa unijnego dzięki Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 96/61/EC z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Na przestrzeni lat dyrektywa była kilkukrotnie zmieniana, a jej aktualnie obowiązująca wersja znajduje się w treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Pozwolenia zintegrowane zostały zaimplementowane do polskiego prawa ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm. ). Zgodnie z art. 201 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Pozwolenie zintegrowane nie jest konieczne w przypadku gdy instalacje lub ich części stosowane są do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

Listę instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości znajdą Państwo w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1169) .

Pozwolenie zintegrowane, może zastąpić oddzielne pozwolenia na:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • wytwarzanie odpadów.

Dla jakich instalacji wymagane jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenia zintegrowane zostały zaimplementowane do polskiego prawa ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.).

Do instalacji, których prowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego zalicza się m.in. instalacje : 

 • do wytwarzania energii i paliw, w tym np. instalacje służące do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW.
 • wykorzystywane w przemyśle mineralnym, w tym służące do produkcji np. wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę.
 • do produkcji i obróbki metali, takie jak np. instalacje do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej.
 • stosowane w innych rodzajach działalności, takich jak na przykład instalacja do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
 • 40 000 stanowisk dla drobiu,
 • 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
 • 750 stanowisk dla macior.
Pełną listę instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości znajdą Państwo TUTAJ.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Wybór organu, który będzie właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, jest uzależniony od rodzaju i wielkości prowadzonej instalacji. Informacje na temat tego, jakie organ administracji są organami ochrony środowiska znajdą Państwo w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.


Poniżej przedstawiono organy, które zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, są uprawnione do wydawania pozwoleń zintegrowanych:

 • Marszałek województwa. Do Marszałka województwa należy zwrócić się w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081).Ponadto Marszałek województwa jest właściwym organem dla wydania pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a także dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
 • Organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1849) - w przypadku pozwolenia zintegrowanego dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki.
 • Regionalny dyrektor ochrony środowiska - jest organem właściwym w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.
 • Starosta - w pozostałych przypadkach.
Jeżeli mają Państwo problem z określeniem jak organ jest właściwy do rozpatrzenia Państwa wniosku, zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy rozwiać Państwa wątpliwości. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w tym miejscu – KONTAKT. Nasza oferta zawiera wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, aby ją sprawdzić proszę kliknąć w link. Nasze wnioski wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy ochrony środowiska, a także niezbędną wiedzę fachową. Podczas sporządzania wniosku pomagamy Inwestorowi w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Ponadto wyliczamy opłatę rejestracyjną, którą należy ujść przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.