Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów obejmuje procesy odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym przygotowanie poprzedzające wymienione etapy. Procesy odzysku wraz z kodami wymienione są w załączniku nr 1, a procesy unieszkodliwiania – w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.).

Nasza firma oferuje pomoc w sporządzaniu wniosków o pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenia te są podstawą prawną zarówno dla firm, które przetwarzają odpady powstałe w związku z własną działalnością, jak i dla firm przetwarzających odpady innych podmiotów gospodarczych. Jak wspomnieliśmy powyżej, pozwolenie na przetwarzanie odpadów obejmuje procesy odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. O wydanie zezwolenia należy wystąpić przed rozpoczęciem działalności. Jest ono przyznawane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

 

Co powinien zawierać wniosek na przetwarzanie odpadów?

Wniosek o pozwolenie na przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach powinien zawierać:

 • NIP posiadacza odpadów,
 • opisane rodzaje odpadów, jakie posiadacz zamierza przetwarzać,
 • wskazanie wagi poszczególnych rodzajów odpadów, które zostaną przetworzone w skali roku,
 • podanie miejsca, w którym posiadacz będzie przetwarzać opisane odpady,
 • podanie miejsca, a także sposobu magazynowania poszczególnych rodzajów przechowywanych odpadów,
 • wskazanie maksymalnej wagi określonych rodzajów odpadów, jak również łącznej wagi wszystkich odpadów, które będą jednocześnie magazynowane oraz które mogą być przechowywane w skali roku,
 • podanie maksymalnej wagi odpadów, które mogą być przechowywane w tym samym czasie ze względu na wymiary instalacji, obiektu budowlanego bądź jego części, w której składowane będą odpady,
 • określenie łącznej pojemności miejsca przechowywania odpadów, wyrażonej w Mg,
 • opis metod przetwarzania odpadów, w tym procesu przetwarzania (zgodnie z załącznikami 1 i 2 do ustawy), a także objaśnienie procesu technologicznego – należy zawrzeć informację o rocznej mocy przerobowej, a w niektórych przypadkach nawet godzinowej mocy przerobowej,
 • określenie możliwości organizacyjnych oraz technicznych, które pozwalają z należytą dokładnością przetwarzać odpady – to na przykład kwalifikacje zawodowe pracowników bądź liczba urządzeń, które spełniają wymogi ochrony środowiska,
 • podanie okresu, jaki posiadacz przewiduje na wykonywanie działalności związanej z przetwarzaniem odpadów,
 • opisanie wszystkich czynności, jakie posiadacz podejmie w ramach kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 • opisanie czynności, jakie posiadacz podejmie w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony terenu, na którym prowadzona była wspomniana działalność,
 • wskazanie maksymalnej oraz minimalnej ilości odpadów niebezpiecznych – wraz z wyszczególnieniem najniższej i najwyższej wartości kalorycznej, jak również maksymalnej zawartości zanieczyszczeń takich jak PCB, PCP, chlor, siarka, fluor, metale ciężkie – szczególnie w przypadku termicznego przetwarzania odpadów,
 • informacje odpowiadające na art. 95 ust. 9 – w przypadku pozwoleń na przetwarzanie odpadów medycznych i weterynaryjnych potencjalnie zakaźnych – informacje o sposobie unieszkodliwiania tego typu odpadów,
 • zgodnie z art. 98 ust 1 – w przypadku przetwarzania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu – opisanie sposobu przetwarzania i składowania, wskazanie potencjalnych zagrożeń, jakie stanowią odpady na życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego,
 • zgodnie z art. 102a ust 1 pkt 1-4 – informacje o przetwarzaniu odpadów w zakładzie recyklingu statków,
 • preferowana forma oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń, zgodnie z art. 48a.,
 • informacje, których zawarcie określone jest przez odrębne przepisy,

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m.in. operat przeciwpożarowy. Zawiera on warunki ochrony przeciwpożarowej miejsca składowania odpadów, które wcześniej zostały uzgodnione z powiatowym bądź miejskim komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Kompletny wniosek należy złożyć do właściwego organu – skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jaki jest to organ w Twoim przypadku.

Kto wydaje pozwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów?

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje organ właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. W zależności od skali oraz rodzaju zbieranych/przetwarzanych odpadów organem właściwym jest:

 • marszałek województwa
 • dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
 • dla odpadów określanych jako inne niż niebezpieczne, które poddaje się odzyskowi poprzez wypełnienie terenu przekształconego w sposób niekorzystny. Ilość odpadów umieszczonych w wyrobisku nie może być mniejsza niż 10 Mg w skali doby, a całkowita pojemność zapadliska nie może być mniejsza niż 25 000 Mg,
 • dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz dla obiektów, które zostały uwzględnione przez wojewódzki plan gospodarki odpadami,
 • w przypadku, gdy w skali roku łączna waga wszystkich rodzajów składowanych odpadów przekracza 3000 Mg,
 • starosta – w pozostałych przypadkach.

W przypadku przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych, zezwolenie na zbieranie oraz przetwarzanie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.