Pozwolenie na przetwarzanie odpadów
Strona Główna » Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów obejmuje procesy odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Procesy odzysku wraz z kodami wymienione są w załączniku nr 1, a procesy unieszkodliwiania odpadów wraz z kodami podane są w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.).

Nasza firma oferuje pomoc w sporządzaniu wniosków o pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenia te są podstawą prawną, zarówno dla firm, które przetwarzają odpady powstałe w związku z własną działalnością, jak i dla firm przetwarzających odpady innych podmiotów gospodarczych. Jak wspomnieliśmy powyżej, pozwolenie na przetwarzanie odpadów obejmuje zarówno procesy odzysku jak i unieszkodliwiania odpadów. O wydanie zezwolenia należy wystąpić przed rozpoczęciem działalności. Jest ono przyznawane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

 

Co powinien zawierać wniosek na przetwarzanie odpadów?

Znak zapytania

Wniosek o pozwolenie na przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach powinien zawierać:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się m.in. operat przeciwpożarowy. Operat ten zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Kwestia operatu przeciwpożarowego jest zagadnieniem stosunkowo nowym, nie można jednak o nim zapominać w trakcie uzyskiwania pozwolenia. Kompletny wniosek należy złożyć do właściwego organu. Informacje na temat tego, jaki organ jest właściwy w Państwa przypadku znajdą Państwo na naszym blogu – LINK.

masz pytanie

Kto wydaje pozwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów?

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. W zależności od skali oraz rodzaju zbieranych/przetwarzanych odpadów organem właściwym jest:

Natomiast organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.