Co należy wiedzieć na temat operatu wodnoprawnego?

Co należy wiedzieć na temat operatu wodnoprawnego?

Operat wodnoprawny to dokument, na mocy którego wydawane jest tzw. pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to z kolei rodzaj zgody na możliwość korzystania z wód powierzchniowych i gruntowych. W praktyce taka zgoda upoważnia inwestorów do pobierania wody i odprowadzania ścieków, budowy urządzeń i instalacji wodnych lub prowadzenia innych działań, które ingerują w zasoby wodne środowiska. Jak przygotować operat wodnoprawny, by móc taką zgodę uzyskać? O tym w naszym dzisiejszym artykule.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Kompletny operat wodnoprawny składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. Część opisowa powinna być niejako uzasadnieniem celu wnioskowania o pozwolenie wodnoprawne. Znaleźć w niej muszą się więc informacje dotyczące m.in. stanu formalno-prawnego obiektu, celu i zakresu prowadzonych działań, wpływu inwestycji na stan wód powierzchniowych i gruntowych, a także działań, jakie zostaną podjęte w celu ochrony środowiska na terenie inwestycji. Poza tym w treści operatu wodnoprawnego musi być również wskazana osoba, która ubiega się o to pozwolenie. Ponadto w części opisowej powinna zostać umieszczona karta tytułowa, zawierająca podstawowe dane o m.in.:

  • numerze i dacie zawarcia umowy,
  • danych zleceniodawcy,
  • danych osoby opracowującej dokument.
  • dacie opracowania.

Część graficzna natomiast powinna zawierać poglądowy plan usytuowania danego obiektu, plan zagospodarowania terenu, schemat technologiczny, mapę stanu prawnego oraz rysunki z inwentaryzacji ewentualnych istniejących obiektów technologicznych.

Jak widać, operat wodnoprawny to rozbudowany dokument, którego przygotowanie wymaga fachowej wiedzy. I choć zasadniczo może stworzyć go sam inwestor, zadanie to najczęściej zleca się specjalistom z takich firm jak np. KIK ECO LAB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *