Najnowsze przepisy dotyczące usuwania drzew już obowiązują!

Najnowsze przepisy dotyczące usuwania drzew już obowiązują!

17 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody – oryginał ustawy można znaleźć tutaj – Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Główna zmiana w ustawie odbiera właścicielom nieruchomości możliwość wycięcia drzewa bez jakiejkolwiek kontroli ze strony gminy. Nowe przepisy związane są z pomiarami drzew na wysokości 5 cm, a także wizytą urzędnika, który będzie oglądał drzewa, które mają zostać usunięte.

Drzewo

7 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody – oryginał ustawy można znaleźć tutaj – Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Główna zmiana w ustawie odbiera właścicielom nieruchomości możliwość wycięcia drzewa bez jakiejkolwiek kontroli ze strony gminy. Nowe przepisy związane są z pomiarami drzew na wysokości 5 cm, a także wizytą urzędnika, który będzie oglądał drzewa, które mają zostać usunięte.

Zwolnienie z uzyskania zezwolenie na usunięcie drzewa

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie nie dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Drzewo

Podane powyżej parametry drzew obowiązują również w przypadku drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku gdy obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm przekracza:
– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
a drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i dodatkowo jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to zamierzenie usunięcia drzewa należy zgłosić do odpowiedniego organu, którym w tym wypadku jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Zgłoszenie zgodnie z art. 83f ust.5 zgłoszenie zawiera: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości,
z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1) nazwy gatunku drzewa,
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
– posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
– nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Z oględzin sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może,
w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł
sprzeciwu w tym terminie.