Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Uzyskanie decyzji środowiskowej ma kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia wielu inwestycji. Wniosek DUŚ jest podstawą wydania dalszych pozwoleń dotyczących zagospodarowania terenu oraz budowy obiektów. Taki dokument określa zasady realizacji i użytkowania inwestycji w odniesieniu do wpływu na środowisko naturalne. O jego wydanie muszą ubiegać się inwestorzy, których przedsięwzięcia mogą istotnie lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Kto i w jaki sposób może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej? Poniżej podpowiadamy, co musi zawierać dokument oraz gdzie należy go dostarczyć.

Gdzie składa się wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i co musi zawierać?

Kompletny wniosek o wydanie decyzji środowiskowej składa się z licznych załączników, stąd też przy opracowaniu dokumentacji często niezbędne okazuje się wsparcie merytoryczne. W skompletowaniu dokumentów pomocą służy m.in. nasza firma KIK ECO LAB, w której zajmujemy się opracowaniem m.in. raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięć. Te dwa załączniki stanowią podstawę do wydania decyzji, ale oprócz nich dokumentacja musi zawierać też:

  • kopię mapy ewidencyjnej,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis i zarys miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
  • wykaz działek obejmujących wycinkę drzew i krzewów (w przypadku realizacji inwestycji drogowej),
  • analizę kosztów i korzyści (w przypadku przedsiębiorstw energetycznych),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta bądź też przesłać pocztą. Ustawa określa jednak wyjątki, które odnoszą się do konieczności złożenia wniosku u innych podmiotów. W przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich lub obejmujących inwestycje liniowe wniosek należy dostarczyć do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Dokument musi dotrzeć do regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z kolei w sytuacji, gdy realizacja inwestycji ma wpływ na zagospodarowanie terenów leśnych. Do starosty natomiast wniosek przekazuje się wówczas, gdy w planach ma się scalenie, wymianę lub podział gruntów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *